No Longer and Not Yet, exhibition view
No Longer and Not Yet, exhibition view
No Longer and Not Yet, exhibition view
No Longer and Not Yet, exhibition view
No Longer and Not Yet, exhibition view
No Longer and Not Yet, exhibition view
No Longer and Not Yet, exhibition view
No Longer and Not Yet, exhibition view
No Longer and Not Yet, exhibition view
No Longer and Not Yet, exhibition view
No Longer and Not Yet, exhibition view
No Longer and Not Yet, exhibition view
No Longer and Not Yet, exhibition view
No Longer and Not Yet, exhibition view
No Longer and Not Yet, exhibition view
No Longer and Not Yet, exhibition view
No Longer and Not Yet, exhibition view
No Longer and Not Yet, exhibition view
No Longer and Not Yet, exhibition view
No Longer and Not Yet, exhibition view No Longer and Not Yet, exhibition view No Longer and Not Yet, exhibition view No Longer and Not Yet, exhibition view No Longer and Not Yet, exhibition view No Longer and Not Yet, exhibition view No Longer and Not Yet, exhibition view No Longer and Not Yet, exhibition view No Longer and Not Yet, exhibition view No Longer and Not Yet, exhibition view No Longer and Not Yet, exhibition view No Longer and Not Yet, exhibition view No Longer and Not Yet, exhibition view No Longer and Not Yet, exhibition view No Longer and Not Yet, exhibition view No Longer and Not Yet, exhibition view No Longer and Not Yet, exhibition view No Longer and Not Yet, exhibition view No Longer and Not Yet, exhibition view

No Longer and Not Yet

diSTRUKTURA solo exhibition
Salon of the Museum of Contemporary Art Belgrade
05.04 - 13.05.2019.

Curated by Mirjana Peitler

The new solo multimedia exhibition No Longer and Not Yet by the art duo diSTRUKTURA deals with the changes and the newly created liminal spaces, resulting from the major urban development project in the Belgrade borough, Savalama. This border zone, or interspace, where urban, architectural as well as social and political transformations take place, can be interpreted as a place of transition, waiting and disorientation, that is situated between what once was and what is yet to come.

These are the spaces that separate between the outer and the inner, the public and the private, the history and the future, the real and the virtual – spaces that are on the brink of transformation, existence and vanishing. Such spaces become a symptom of a society in transition, and their ambivalence marks the relationship between totalitarianism and liberalism, socialism and capitalism, totalitarian lies and everyday life.

In their artistic practice, the art duo diSTRUKTURA examines the expanded notions of nature today, including different forms of nature, pseudo-nature and artificially created nature, i.e. urban constellations. By defining the relations in these newly formed structures that can be real or simulated, they constitute the reality of contemporary life. In their works, motifs of nature and cities from around the world become objects of isolated contemplation, that invite the spectator to join in this contemplation.

In their investigations of urban spaces, diSTRUKTURA often follows the model of situationist psychogeography, that relies on the concept of urban nomadism as a strategy for exploring cities. This strategy, which resembles a game, encompasses everything that leads the pedestrian outside of their predictable path, giving them new insight regarding the urban landscape, with the goal of mapping uncharted spaces and sometimes less desirable but often more personal paths. One of these works, a video made in 2013 in the Belgrade borough of Savamala discovered these streaming currents, a path in Savamala that is not defined by its architecture, but rather by the emotions and the memories of its inhabitants. It was precisely this work that served as a starting point for the new exhibition at the Salon. The exhibition examines this space at a distance, six years later, presenting the large and the visible architectural, urban and also political transformations.

No Longer and Not Yet (srpski)

diSTRUKTURA samostalna izložba
Salon Muzeja savremene Umetnosti u Beogradu
05.04 - 13.05.2019.

Kustos: Mirjana Peitler

Nova samostalna multimedijalna izložba No Longer and Not Yet, umetničkog para diSTRUKTURA bavi se promenama i novonastalim liminalnim prostorima u okviru velikog gradjevinskog poduhvata u beogradskoj Savamali. Ova granična zona, ili medjuprostor u kome se odigrava urbana, arhitektonska ali i socijalna i politička transformacija, čita se kao  mesto tranzicije, čekanja i dezorjentacije koje se vremenski nalazi izmedju onoga što je bilo i onoga što će biti.

To su prostori razgraničenja izmedju spoljašnjeg i unutrašnjeg, javnog i privatnog, istorije i budućnosti, realnog i virtuelnog, na rubu transformacije, postojanja i nestajanja. Takvi prostori postaju simptom društva u tranziciji i svojom ambivalentnošću ukazuju na odnos izmedju totalitarizma i liberalizma, socijalizma i kapitalizma, totalitarne laži i svakodnevnog života.

Umetnička grupa diSTRUKTURA u svojoj dosadašnjoj umetničkoj praksi, razmatra proširene pojmove prirode danas, bilo da se radi o prirodi, pseudo-prirodi ili sintetički stvorenoj prirodi, odnosno urbanim konstelacijama. Namera je definicija odnosa u novoformiranim strukturama koje, bilo realne ili simulirane, tvore realnost savremenog života. U njihovim radovima motivi prirode i gradova širom sveta postaju objekat  izolovane kontemplacije pozivajući i posmatrača da se toj kontemplaciji pridruži.

U svojim istraživanjima urbanog prostora, diSTRUKTURA često prati model situacionističkih psihogeografija koje se oslanjaju na koncept urbanog lutalaštva kao strategije za istraživanje gradova. Ovakva strategija, koja nalikuje igri, u sebi sakuplja sve ono što vodi pešaka van predvidljivih putanja i uvodi ga u novu spoznaju urbanog pejsaža, sa ciljem da mapira neotkrivene prostore i manje poželjne a često veoma lične putanje. Jedan takav rad u formi video rada nastao je 2013. godine na prostoru Savamale u Beogradu i otkrivao je tokove strujanja, putanja Savamale koja nisu definisana njenom arhitekturom već emocijama i sećanjima njenih stanovnika. Upravo ovaj rad poslužio je kao polazište za novu izložbu u Salonu koja taj prostor posmatra sada sa vremenskom distancom  od 6 godina, čineći vidljivim velike arhitektonske, urbanističke ali i  političke transformacije.

NO LONGER AND NOT YET TEXTS